Головна сторінка
Про збірник
Поточний номер
Редакційна колегія
Для авторів
Контакти

Для авторів

Тематика наукової статті повинна відповідати тематиці видання. Статті публікуються українською та англійською мовами. Текст наукової статті має бути оригінальним, таким, що раніше не друкувався.

Терміни подання матеріалів для опублікування
:
• перший номер - до 20 лютого
• другий номер - до 20 травня
• третій номер - до 20 серпня
• четвертий номер - до 20 листопада
Матеріали надсилати на адресу e-mail: izdat@vidr.dp.ua
Тел. (056) 794-58-03

Статтю
необхідно оформлювати за такою структурою:
• шифр УДК;
• ім’я, прізвище автора (авторів), назва установи, де навчається (працює) автор, поштова адреса установи (українською мовою);
• анотація українською мовою, ключові слова (5– 8 слів);
• ім’я, прізвище автора (авторів), назва установи, де навчається (працює) автор, поштова адреса установи (англійською мовою);
• анотація англійською мовою (від 1 800 знаків), завірений у бюро перекладів, ключові слова (5 – 8 слів);
• текст статті;
• список бібліографічних посилань;
• list of references.

Текст. Стаття, подана до друку, обов’язково має містити такі елементи:
• постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
• формулювання мети статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;
• список використаних джерел. Посилання на власні публікації є небажаними.

Анотація.
Основні вимоги:
• інформативність (відсутність загальних слів);
• змістовність (відображення основного змісту статті та результатів дослідження);
• оригінальність (англійський варіант не має бути калькою української анотації);
• «англомовність» (написання якісною англійською мовою без використання комп’ютерного перекладу);
• структурованість (відповідність структурі статті)

Якість англомовної анотації до статті визначає редколегія журналу. За умови виявлення низької якості англомовного перекладу редакція залишає за собою право відправити її автору на доопрацювання.

Список бібліографічних посилань. Наведені погляди, думки й результати наукових пошуків інших дослідників обов’язково повинні супроводжуватись посиланнями на літературні джерела. Посилання подаються у квадратних дужках, де вказується порядковий номер позиції в списку, номер тому, номер цитованої сторінки. Список посилань наводиться наприкінці статті, він складається за алфавітом – спочатку українські й російські джерела (кирилицею), потім іноземні (латиницею). Мінімум 50 % мають становити посилання не більше ніж п’ятирічної давності. Джерела оформлюються відповідно до чинного видавничого стандарту з бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015 http://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf.
Іноземні джерела – за стандартом АРА (American Psychological Association (APA) Style) http://library.concordia.ca/help/citing/apa.php. Джерела подавати мовою оригіналу. Необхідно уникати непрямих посилань, не посилатися на статті з Вікіпедії. Для наукових статей, розміщених у друкованих збірниках наукових праць, журналах, вісниках, давати повний бібліографічний опис, зазначаючи назву збірника, рік, випуск, сторінки. Надавати перевагу перевіреним аналітичним матеріалам.

Супровідні документи. До статті обов’язково додаються позитивні наукові рецензії кандидата або доктора наук з державного управління.

Відомості про автора. На окремому аркуші необхідно зазначити (українською та англійською мовами):
– прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора;
– учене звання, науковий ступінь;
– місце роботи, посаду;
– контактний телефон, електронну адресу.

Технічні вимоги. Подавати файл рукопису у форматі Microsoft Word (розширення * .doc, * .rtf) за електронною адресою: izdat@vidr.dp.ua та чітку роздруківку матеріалу.
– формат А4, поля: верхнє і нижнє – 20 мм; ліве – 25 мм; праве – 10 мм;
– розмір шрифту основного тексту – 14; інтервал – 1,5;
– обов’язкова нумерація сторінок.

Авторські примітки нумеруються наскрізно, за згадуванням, верхнім індексом і розміщуються внизу сторінки під текстом.

Таблиці в тексті повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word (не відскановані, не у вигляді рисунка).

Рисунки подавати в текстовому редакторі Microsoft Word або програмі Excel. Вони повинні бути доступними для переміщення в тексті, безфоновими, чорно-білими.

Таблиці та рисунки (12 кегль) розміщуються в межах робочого поля. Занадто великі ілюстрації, після зменшення яких буде втрачатися якість зображення, друкуватися не будуть.

Автор несе відповідальність за науковий зміст, точність фактів, дат, формул, прізвищ тощо. Редколегія залишає за собою право на літературне редагування поданих матеріалів.

Цифрові накопичувачі, рукописи, малюнки, фотографії та інші матеріали, надіслані в редакцію, не повертаються.