Схвалено Вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 10/230 від 27 грудня 2019 р.)

Редакційна колегія

Серьогін С. М. - голова редакційної колегії, д. держ. упр., проф.
Антонова О. В. - заступник голови редакційної колегії, к. держ. упр., доц.
Рудік О.М. - відповідальний секретар редакційної колегії, к. політ. н., доц.
Члени редколегії:
Липовська Н.А. - д. держ. упр., проф.;
Гончарук Н.Т. - д. держ. упр., проф.;
Мордвінов О.Г. - д. держ. упр., проф.;
Хожило І.І. - д. держ. упр., доц.;
Шевченко С. О. - д. держ. упр., проф.;
Бородін Є.І. - д. і. н., проф.;
Ковальчук К.Ф. - д. е. н., проф.;
Габрінець В.О. - д. т. н., проф.;
Глотов Б.Б. - д. філос. н., проф.;
Бобровська О.Ю. - д. держ. упр., проф.;
Дрешпак В.М. - д. держ. упр., проф.;
Прокопенко Л.Л. - д. держ. упр., проф.;
Маматова Т.В. - д. держ. упр., проф.;
Баштанник В.В. - д. держ. упр., проф.;
Овчинникова О.П. - д. е. н., проф. (Російська Федерація);
Гугнін О.М. - д. філос. н., проф. (Республіка Польща);
Чубара Т. - к. держ. упр. (Республіка Польща);
Савостенко Т.О. - к. е. н., доц.;
Кірєєва О.Б. - к. держ. упр., доц.
Павленко Л. В. - канд. філол. наук., доц.

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Бутирська Т. Особливості пізнання сутності держави як форми
Василенко А. Державне управління у сфері науки: розвиток е-науки та е-інфраструктур
Рудік Н. Боротьба з корупцією в державах-членах ЄС крізь призму «Індексу сприйняття корупції» Transparency International

ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Біліченко А., Борисенко О. Зарубіжний досвід застосування електронного аудиту в діяльності податкових органів України
Буканов Г. Стратегічні інструменти реалізації державної екологічної політики в Україні
Застрожнікова І. Створення опорних навчальних закладів в об’єднаних територіальних громадах
Ільєнко А. Державна політика щодо безпеки газозабезпечення України
Клименко О. Удосконалення кадрового забезпечення системи державного управління ринками небанківських фінансових послуг
Корецький Ю. Еколого-правовий механізм реалізації сталого розвитку
Крук О. Державне регулювання трудової міграції в Україні
Науменко А. Державна аграрна політика України: соціально-економічний аспект
Рєзніков В. Інституційно-правовий механізм формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України
Романенко К. Маркетингові інновації в модернізації вітчизняної системи державного управління

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Багрім О. Розвиток професійного потенціалу державних службовців на засадах «системи заслуг»: світовий досвід для України
Безена І. Інформаційно-медійні компетентності посадової особи публічної служби
Маланчій М. Технологія прийняття управлінських рішень у контексті кадрового менеджменту державної прикордонної служби України
Мейко О. Показники ефективності організаційно-штатної структури прикордонного підрозділу
Романенко Т. Іншомовна комунікативна компетентність в підготовці публічних службовців: досвід європейських країн

РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Архипенко І. Стратегічне управління розвитком об’єднаних територіальних громад
Широков С. Оцінювання компетентностей депутатів місцевих рад