Схвалено Вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 02/225 від 25 червня 2019 р.)

Редакційна колегія

Серьогін С. М. - голова редакційної колегії, д. держ. упр., проф.
Антонова О. В. - заступник голови редакційної колегії, к. держ. упр., доц.
Рудік О.М. - відповідальний секретар редакційної колегії, к. політ. н., доц.
Члени редколегії:
Липовська Н.А. - д. держ. упр., проф.;
Гончарук Н.Т. - д. держ. упр., проф.;
Мордвінов О.Г. - д. держ. упр., проф.;
Хожило І.І. - д. держ. упр., доц.;
Шевченко С. О. - д. держ. упр., проф.;
Бородін Є.І. - д. і. н., проф.;
Решетніченко А.В. - д. філос. н., проф.;
Ковальчук К.Ф. - д. е. н., проф.;
Габрінець В.О. - д. т. н., проф.;
Глотов Б.Б. - д. філос. н., проф.;
Бобровська О.Ю. - д. держ. упр., проф.;
Дрешпак В.М. - д. держ. упр., проф.;
Прокопенко Л.Л. - д. держ. упр., проф.;
Маматова Т.В. - д. держ. упр., проф.;
Баштанник В.В. - д. держ. упр., проф.;
Овчинникова О.П. - д. е. н., проф. (Російська Федерація);
Гугнін О.М. - д. філос. н., проф. (Республіка Польща);
Чубара Т. - к. держ. упр. (Республіка Польща);
Савостенко Т.О. - к. е. н., доц.;
Кірєєва О.Б. - к. держ. упр., доц.
Павленко Л. В. - канд. філол. наук., доц.

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Квеліашвілі І. Конвергенція митних принципів і стандартів в умовах євроінтеграції України: державноуправлінський аспект
Кожушко А. Інституціональний підхід до дослідження інноваційного розвитку публічного управління
Онуфрієнко О. Сучасна континентально-європейська модель конвергенції публічного управління та громадянського суспільства: неовеберівська держава
Рудік Н. Досягнення ЄС напередодні чергового політичного циклу 2019 –2024 рр. за оцінками Європейської Комісії
Рудік О. Реформа державного управління в країнах-потенційних кандидатах на вступ у контексті політики розширення ЄС (на прикладі Косово)
Сидорчук О. Міграційні тенденції в Україні: безпековий аспект

ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Задоєнко К. Удосконалення організаційного механізму формування і реалізації гендерної політики в Україні
Задорожна М. Модель розв’язання конфліктів як основа демократизації суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління
Кошелева Л. Соціальна ефективність процесу публічного адміністрування
Фролова Н. Особливості використання соціальних мереж у діяльності органів публічної влади
Царькова О., Шульга О. Особливості реалізації програм державної підтримки дітей з обмеженими можливостями
Шпортюк Н. Упровадження інноваційних технологій публічного управління в агропромисловому комплексі України (теоретичний аспект)

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Маланчій М. Особливості використання психологічних і соціологічних методів під час роботи з особовим складом Державної прикордонної служби України
Осипов Д. Двофакторна модель формування професійних інтересів публічних службовців

РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Крупник А., Орлова А. Застосування методики багаторівневого бенчмаркінгу при аналізі реалізації національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на регіональному рівні
Серьогін С., Шпекторенко І. Структура інтегральної компетентності депутатів місцевих рад України
Тарасенко Т. Політична відповідальність у системі місцевого самоврядування: досвід країн Балтії