Схвалено Вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 13/188 від 21 грудня 2015 р.)

Редакційна колегія

Серьогін С.М. - голова редакційної колегії, д. держ. упр., проф.
Антонова О.В. - заступник голови редакційної колегії, к. держ. упр., доц.
Рудік О.М. - відповідальний секретар редакційної колегії, к. політ. н., доц.
Члени редколегії:
Шаров Ю.П. - д. держ. упр., проф.;
Липовська Н.А. - д. держ. упр., проф.;
Гончарук Н.Т. - д. держ. упр., проф.;
Мордвінов О.Г. - д. держ. упр., проф.;
Хожило І.І. - д. держ. упр., доц.;
Шевченко С. О. - д. держ. упр., проф.;
Бородін Є.І. - д. і. н., проф.;
Решетніченко А.В. - д. філос. н., проф.;
Ковальчук К.Ф. - д. е. н., проф.;
Габрінець В.О. - д. т. н., проф.;
Глотов Б.Б. - д. філос. н., проф.;
Бобровська О.Ю. - д. держ. упр., проф.;
Дрешпак В.М. - д. держ. упр., проф.;
Прокопенко Л.Л. - д. держ. упр., проф.;
Маматова Т.В. - д. держ. упр., проф.;
Баштанник В.В. - д. держ. упр., проф.;
Овчинникова О.П. - д. е. н., проф. (Російська Федерація);
Гугнін О.М. - д. філос. н., проф. (Республіка Польща);
Чубара Т. - к. держ. упр. (Республіка Польща);
Савостенко Т.О. - к. е. н., доц.;
Кірєєва О.Б. - к. держ. упр., доц.

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Лис А. Концепція надання послуг населенню органами державної влади і органами місцевого самоврядування
Митрофанов О. Роль та місце міжсекторного партнерства в забезпеченні соціальних прав людини: теоретико-методологічний аспект
Обушна Н. Новий публічний менеджмент як сучасна модель регулювання суспільних процесів
Рачинська М. Право громадян на участь в управлінні державними справами: умови та межі його реалізації

ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Беззубко Б. Розвиток державних механізмів стратегічного планування територій в умовах децентралізації
Верещак В. Моделі державного регулювання пенсійних систем: зарубіжний досвід
Єдинак Я. Визначення необхідності в реорганізації виконавчих органів районних у місті рад (на прикладі міста Дніпропетровська)
Загорельська Т., Колот В. Процес адміністрування податку на додану вартість та його роль у виконанні основних функцій податкової системи України
Квеліашвілі І. Диверсифікація функціонального навантаження органів доходів і зборів, на які покладається здійснення митної справи в Україні
Нестеряк Ю. Суспільне мовлення як механізм відкритого інформаційного суспільства в Україні
Пашкова Г. Брендинг регіону як інструмент державного управління регіональним розвитком
Скрипник О. Сучасні тенденції формування системи державного управління у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій в Україні
Стрельцов В. Оцінювання зрілості системи управління інтеграційними процесами: теоретичні підходи
Федорук Є. Вплив розривів у розвитку логістики агропромислового комплексу України на реалізацію управлінської функції держави в галузі

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Скоріков В. Соціальна відповідальність державних службовців: поняття і сутність
Хаітов П. Співвідношення лідерства та керівництва в управлінській діяльності органів виконавчої влади

РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Безручко М. Моніторинг і контроль на місцевому рівні в контексті формування правової держави: дефінітивна характеристика
Гиренко Л. Роль органів місцевого самоврядування в реалізації державної молодіжної політики в Україні
Дробот І. Децентралізація державного управління земельними ресурсами територіальної громади в Україні
Кравченко Т. Інноваційні інструменти реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні в Україні
Письменний І., Липовська Н. Загальні збори громадян за місцем проживання як форма безпосередньої демократії