Схвалено Вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 06/181 від 24 червня 2015 р.)

Редакційна колегія

Серьогін С.М. - голова редакційної колегії, д. держ. упр., проф.
Антонова О.В. - заступник голови редакційної колегії, к. держ. упр., доц.
Рудік О.М. - відповідальний секретар редакційної колегії, к. політ. н., доц.
Члени редколегії:
Шаров Ю.П. - д. держ. упр., проф.;
Липовська Н.А. - д. держ. упр., проф.;
Гончарук Н.Т. - д. держ. упр., проф.;
Мордвінов О.Г. - д. держ. упр., проф.;
Хожило І.І. - д. держ. упр., доц.;
Бородін Є.І. - д. і. н., проф.;
Решетніченко А.В. - д. філос. н., проф.;
Ковальчук К.Ф. - д. е. н., проф.;
Габрінець В.О. - д. т. н., проф.;
Глотов Б.Б. - д. філос. н., проф.;
Бобровська О.Ю. - д. держ. упр., проф.;
Дрешпак В.М. - д. держ. упр., проф.;
Прокопенко Л.Л. - д. держ. упр., проф.;
Маматова Т.В. - д. держ. упр., доц.;
Баштанник В.В. - д. держ. упр., доц.;
Овчинникова О.П. - д. е. н., проф. (Російська Федерація);
Гугнін О.М. - д. філос. н., проф. (Республіка Польща);
Савостенко Т.О. - к. е. н., доц.;
Кірєєва О.Б. - к. держ. упр., доц.;
Лола В.В. - к. держ. упр.;
Тинкован О.В. - к. держ. упр.

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Виноградова Н. Захист основних політичних прав і свобод людини і громадянина в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні
Дєєва Н. Соціальне призначення держави та оцінювання його рівня суспільної реалізації
Колповська А. Періодизація розвитку концепції соціальної відповідальності в Україні
Кульчій І. Реформування органів виконавчої влади Грузії: досвід для України
Лахижа М. Модернізація публічної адміністрації Болгарії після вступу до Європейського Союзу (2007 – 2013 рр.)
Онуфрієнко О. Діалектика взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства в контексті теорії публічного адміністрування
Оргієць О. Інституційна пам’ять у теорії державного управління: поняття та сутність
Рощина Ю., Чередник Н. Корпусне планування мови як складник державної мовної політики: теоретико-методологічний аспект

ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Авраменко М. Оцінювання ефективності механізмів реалізації стратегії розвитку регіонів
Ворона П. Суспільні ризики проведення місцевих виборів за пропорційною системою за відкритими партійними списками: державно-управлінський аспект
Гайдученко С. Освітянський вплив на організаційну культуру публічного управління та масову культуру суспільства
Гладкий М. Удосконалення механізмів державного управління у сфері вищої освіти

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Акімов О. Становлення професійної державної служби в Україні: правові принципи
Антонова О., Клімович В. Суспільний вплив на формування публічної служби в сучасній Україні: морально-етичний аспект
Чмига В., Ясько Р. Стратегічні імперативи формування кадрового потенціалу в гуманітарній сфері України

РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Бобровська О., Жадан Є. Передумови реформування соціально-економічної сфери об’єднання територіальних громад
Хожило І. Соціально-економічний розвиток громад в умовах децентралізації влади в Україні