Друкується за рішенням ученої ради Дніпропетровського реґіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Протокол № 03/203 від 24.03.2017 p.

Зміст

[ contents]

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Артеменко І. Зарубіжний досвід участі інститутів громадянського суспільства у формуванні і реалізації державної молодіжної політики
Бородін Є. Медіація в управлінні суспільством: структурно-функціональний аспект
Войтик О. Особливості державного управління регіональним розвитком: теоретичні аспекти
Козак В. Стратегічні аспекти реформування публічного управління в Україні в умовах децентралізації
Малько Ю. Реформування адміністративно-територіального устрою України і його вплив на державне управління сільським розвитком у XX – XXI ст.
Оргієць О. Застосування організаційного сторітелінгу як інструменту збереження інституційної пам’яті в системі державної влади
Подп’ятникова А. Вплив транзитивного простору держави на розвиток суспільства: державно-управлінський аспект

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бобровська О. Формування та відтворення потенціалу сталого розвитку територій регіону
Греба Р. Механізми реформування системи соціальних послуг в Україні: державно-управлінський аспект
Євмєшкіна О. Реалізація функції прогнозування на різних рівнях державного управління
Корнієвський С., Трофименко Г. Забезпечення ефективності державно-управлінських рішень щодо визначення пріоритетності інвестиційних проектів
Лепеха А. Стратегічне управління інституціональними змінами Державної фіскальної служби України
Нікітенко С. Добровільні спортивні товариства в системі державного управління фізичною культурою і спортом в Україні
Подскальна О. Нормативно-правове забезпечення функціонування єдиної державної системи цивільного захисту
Тютюнник І. Проблеми реформування публічного управління на регіональному рівні в Україні

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Ботвінов Р. Принципи публічної служби в правоохоронних органах
Дубицький В. Дебюрократизація державної служби: теоретичні засади
Міхно А. Розвиток креативності управлінських кадрів на місцевому рівні
Онуфрієнко О. Особливості розвитку свідомості державних службовців в умовах гібридної форми взаємодії громадянського суспільства та держави
Осипов Д. Професійні інтереси публічних службовців з позиції акмеологічного підходу
Скоріков В. Види відповідальності державних службовців
Хаїтов П. Індикатори лідерства в системі державної служби

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Тарасенко Т. Політична відповідальність в місцевому самоврядуванні: зміст та актуальні аспекти дослідження

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

CONTENTS

[зміст]

THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

ARTEMENKO Ihor. Foreign experience of the civil society institutions in the formulation and implementation of state youth policy
BORODIN Yеvhenii. Mediation in society management: structural-functional aspect
VOITYK Oleksandra. Special features of the state management of the regional development: theoretical aspects
KOZAK Viacheslav. Strategic aspects of the public administration reforming in Ukraine under decentralization
MALKO Yuliia. Reform of administrative and territorial structure of Ukraine and its impact on the governance to rural development in Ukraine XX – XXI centuries
ORHIIETS Oksana. Organizational storytelling as an instrument for saving institutional memory in the governmental bodies
PODPIATNIKOVA Anna. Effect of the transitive space of the state on society development: public-administrative aspect

PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS

BOBROVSKA Olena. Formation аnd reproduction of the sustainable development potential of the regional territorial system
GREBA Roman. Mechanisms of the social services reform in Ukraine: state-administrative aspect
YEVMIESHKINA Olena. Implementation of the prediction function at the different levels of public administration
KORNIIEVSKYI Serhii, TROFYMENKO Hanna. Formation of the system of performance indicators of the efficiency of the regional innovation projects
LEPEKHA Andrii. Strategic management of the institutional changes of the State Fiscal Service of Ukraine
NIKITENKO Serhii. Voluntary sports associations in the system of public administration of the physical culture and sports in Ukraine
PODSKALNA Oksana. Regulatory legal support of the functioning of the unified state system of civil defense
TІUTІUNNYK Ivan. Problems of reforming of the public administration at the regional level in Ukraine (full text)

CIVIL SERVICE

BOTVINOV Rostyslav. Principles of public service in the law enforcement bodies
DUBYTSKYI Vitalii. Debureaucratization of public service: theoretical principles
MIKHNO Artem. Development of creativity of personnel management at the local level
ONUFRIIENKO Oleksii. Peculiarities of shaping civil servant’s personality under conditions of hybrid interaction between civil society and the state (full text)
OSYPOV Dmytro. Public servants’ professional interests from the point of view of acmeological approach
SKORIKOV Vladyslav. Types of responsibility of civil servants
KHAITOV Pavlo. Indicators of leadership in the civil service

LOCAL GOVERNMENT

TARASENKO Tetiana. Political responsibility in local government: content and relevant aspects of research