Друкується за рішенням ученої ради Дніпропетровського реґіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Протокол № 11/151 від 23.11.2012

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПУШКАР Ольга, БАШТАННИК Віталій. Теоретико-методологічні засади дослідження гуманізаційного концепту як феномену суспільних відносин в умовах модернізації державного управління
ОВДІН Олександр Державне регулювання міграційного руху з України до Сибіру, Середньої Азії та Далекого Сходу на початку XX ст.
СЕРЬОГІНА Тетяна. Формування сучасної територіальної організації влади в Естонській республіці
САМБУК Олена. Сучасний зміст поняття "громадська рада при органі виконавчої влади" в сучасному державному управлінні (частина І)
ГОРБИК Олександр Адаптація зарубіжного досвіду державного управління у сфері формування фондового ринку в Україні
АРХИПЕНКО Іван Світоглядні чинники ефективного управління аграрним сектором в Україні
КОСТЮК Іван. Державне управління в Україні в період реалізації адміністративної реформи: основні поняття та категорії
НОВАК-КАЛЯЄВА Лариса. Формування міжнародної інфраструктури захисту прав людини в країнах Центральної і Східної Європи та її вплив на владні інституції в 70 - 80-х рр. ХХ ст.
ЧОБАНУ Марія. Роль інституту президента в організації державної влади: світовий досвід і Україна

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

КРИНИЧНА Ірина. Державне управління процесами запобігання та профілактики надзвичайних ситуацій: праксиологічний досвід
ФЕДОРІВ Тетяна Сутність та інструменти репутаційного менеджменту у сфері державного управління
НЕСТЕРЯК Юрій Державна інформаційна політика та управління національними інформаційними ресурсами України
РОЙ Ірина. Державні пріоритети у сфері демографічної безпеки України
ПОДП'ЯТНІКОВА Анна. Роль державного регулювання в реалізації транзитного потенціалу України
ЛЕOСЬ Oксана, КOВАЛЬ Iрина. Механізми формування фінансових ресурсів підприємств
КРАСНІКОВ Денис. Методи розрахунку збитків за результатами порушень під час укладання державними установами господарських договорів
ПОСПЄХОВА Ганна. іФактори формування міжнародного іміджу України
ЯРОВА Ірина. Особливості антикризового управління в публічному секторі
ЧЕРНЕЦЬКИЙ Вадим. Економічні механізми державного управління системою охорони здоров'я

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

БОРОДІН Євгеній, ТАРАСЕНКО Тетяна. Законодавче забезпечення реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні
ШПЕКТОРЕНКО Ігор. Особливості використання класифікації потреб Д. Мак-Клелланда в роботі з кадрами публічної служби
ЧИКАРЕНКО Олексій. Сучасний стан та проблематика реформування податкової служби в Україні
ВОЙНА Юлія. Статус керівника в державному управлінні
БОНДАРЕНКО Євген. Традиція, авторитет, ритуал у циклі розвитку організаційної культури державної служби
КОЗАЧЕНКО Наталя. Нормативно-правове регулювання діяльності державних службовців з надання адміністративних послуг в Україні
ДЯЧЕНКО Наталія. Застосування соціально-політичного прогнозування під час формування державної кадрової політики
РЕШЕТНІКОВ Юрій. Вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення релігійних потреб військовослужбовців
ВОЛОШЕНЮК Людмила. Організаційно-правові засади сучасного адміністративного реформування

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

КОЛЕСНІКОВ Борис. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти управління освітою: організаційно-правові засади
СУХІНІН Дмитро. Концепція управління якістю TQM як підґрунтя оцінювання, моніторингу та контролю в органах місцевого самоврядування
ПАВЛОВ Ігор. Методологічні підходи до вивчення проблематики управління в містах з районним поділом
СЕРДЮКОВА Олена. Основні проблеми правового забезпечення інноваційного розвитку територій
НАКОНЕЧНИЙ Володимир. Новітня історія становлення нормативно-правової бази розвитку самоврядування в містах України
ОЛЕНКОВСЬКА Лариса Проблематика міжмуніципальної співпраці у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях
РОЖКО Олег. Регіональні аспекти управління наданням офтальмологічної допомоги населенню України СЕРГЄЄВА Олена. Підходи до оцінювання місцевого самоврядування як фактору становлення громадянського суспільства в Україні
КОСТЕНОК Ігор Західні моделі місцевого самоврядування: перспективи та обмеження культурних трансферів
ПОЛЮШКІН Сергій. Концептуальні засади побудови моделі управління сталим розвитком міста-мегаполіса

ЗМІСТ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ