Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Складання кандидатських іспитів

Вимоги до складання кандидатського іспиту з філософії.

Кандидатський іспит з філософії приймається за програмою, схваленою Вченою радою академії та погодженою з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Програма кандидатського іспиту з філософії, перелік питань, список рекомендованої літератури, перелік тем рефератів зберігаються в секторі підготовки науково-педагогічних кадрів управління з наукової роботи, читальному залі бібліотеки інституту та оприлюднені на веб-сайті інституту.

Бажаючим скласти кандидатський іспит з філософії у визначений термін необхідно подати до сектору підготовки науково-педагогічних кадрів управління з наукової роботи такі документи і матеріали:
– заяву на ім’я заступника директора з наукової роботи (додаток 1);
– реферат, підготовлений відповідно до встановлених вимог. Обсяг 30 – 40 сторінок друкованого тексту через інтервал 1,5, шрифтом Times New Roman, розмір 14. Список літератури повинен складатися не менше ніж з 10 джерел, в тому числі – першоджерел.

Вимоги до складання кандидатського іспиту з іноземної мови.

Кандидатський іспит з іноземної мови (англійської, німецької чи французької) приймається за типовою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Бажаючим скласти кандидатський іспит з іноземної мови у визначений термін необхідно подати відповідні документи і матеріали.
До сектору підготовки науково-педагогічних кадрів управління з наукової роботи подаються:
– заява на ім’я заступника директора з наукової роботи.
На кафедру української та іноземних мов інституту подаються:
– копії 10 сторінок оригінального неадаптованого тексту відповідно до обраної тематики дисертаційної роботи;
– копії 5 сторінок тексту українською мовою з обов’язковим зазначенням повних вихідних даних використаних джерел відповідно до обраної тематики дисертаційної роботи;
– реферат з проблематики наукового дослідження здобувача, підготовлений відповідно до вимог, визначених кафедрою української та іноземних мов інституту, з рецензією наукового керівника щодо відповідності теми дисертації паспорту спеціальності; реферат складається з: 1) списку літератури (англійською, німецькою або французькою мовою, відповідно до стандартів оформлення дисертацій), огляд якої викладено у рефераті; 2) україномовного огляду наукових праць, прочитаних англійською, німецькою або французькою мовою. Обсяг 15 – 20 сторінок друкованого тексту через інтервал 1,5, шрифтом Times New Roman, розмір 14;
– словник із 100 термінів даної галузі науки;
– повідомлення про наукове дослідження, яке містить викладення англійською мовою таких загальних аспектів дослідження як: об’єкт та предмет, мета, завдання та методи, актуальність, новизна дослідження, перспективи практичного застосування результатів роботи. Обсяг 2 – 3 сторінки друкованого тексту через інтервал 1,5, шрифтом Times New Roman, розмір 14.

Вимоги до складання кандидатського іспиту зі спеціальності

Кандидатський іспит зі спеціальності приймається за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою.

Типові програми кандидатських іспитів, переліки питань та списки рекомендованої літератури зберігаються в секторі підготовки науково-педагогічних кадрів управління з наукової роботи, читальному залі бібліотеки інституту та оприлюднені на веб сайті інституту.

Додаткова програма кандидатського іспиту зі спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності та питання, пов’язані з напрямом дослідження здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

Бажаючим скласти кандидатський іспит зі спеціальності у визначений термін необхідно подати до сектору підготовки науково-педагогічних кадрів управління з наукової роботи такі документи і матеріали:
– заяву на ім’я заступника директора з наукової роботи;
– подання кафедри у формі витягу з протоколу з рекомендацією щодо складання кандидатського іспиту зі спеціальності на підставі вивчення ступеня готовності дисертації, встановлення відповідності теми дисертаційної роботи паспорту наукової спеціальності, наявності не менше трьох публікацій у наукових фахових виданнях України з державного управління та затвердження розробленої кафедрою додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності;
– додаткову програму , яка повинна включати питання (не менше десяти), пов’язані з напрямом дослідження здобувача, а також враховувати останні досягнення у галузі науки «Державне управління» і найновішу наукову літературу;
– список наукових праць (до іспиту допускаються особи, які мають три і більше публікацій у наукових фахових виданнях України з державного управління);
– копії наукових праць, що опубліковані в наукових фахових виданнях України з державного управління: титульна сторінка, зміст видання, текст публікації.

Документи приймаються за адресою:
49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29, к. 105,
тел. тел. (056) 794-58-31, e-mail: o.v.tynkovan@vidr.dp.ua

Завантажити

ПОРЯДОК проведення кандидатських іспитів
Порядок та умови прикріплення з метою складання кандидатських іспитів
Витяг з протоколу кафедри з рекомендацією складати кандидатський іспит зі спеціальності
Витяг з протоколу кафедри про затвердження додаткової програми
Додаткова програма для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
ЗАЯВА на складаня кандидатського іспиту з іноземної мови
ЗАЯВА на складаня кандидатського іспиту з філософії
ЗАЯВА на складаня кандидатського іспиту зі спеціальності
ЗАЯВА на складання додаткового кандидатського іспиту зі спеціальності
ЗАЯВА на прікріплення для складання кандидатського іспиту з іноземної мови
ЗАЯВА на прікріплення для складання кандидатського іспиту з філософії
ЗАЯВА на прікріплення для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
ЗАЯВА на прикріплення для складання додаткового кандидатського іспиту зі спеціальності
Теми рефератів для кандидатського іспиту з філософії
Титульний аркуш реферета з філософії
Першоджерела для кандидатського іспиту з філософії
Титульний аркуш реферату з іноземної мови

Питання до кандидатських іспитів

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.01 - теорія та історія державного управління
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.02 - механізми державного управління
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.03 - державна служба
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.04 - місцеве самоврядування
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ до кандидатського іспиту з філософії
Англійська мова
Німецька мова
Французька мова