ДФ 08.866.012

Полянська Я.В.
Удосконалення публічного управління системою суспільно-економічних відносин в територіальних громадах України.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань “Публічне управління та адміністрування”
за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”.
– Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

АНОТАЦІЯ