ДФ 08.866.004

Бобровський О. І. Удосконалення організаційно-технологічного забезпечення органів публічного управління: функціонально-діяльнісний підхід.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань “Публічне управління та адміністрування”
за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

АНОТАЦІЯ